Turneringsreglement 2019/20

Bliv klogere på Skolepokalens turneringsregler. 

1. Turneringen

Skolepokalen omfatter skolehold. Alle elever til og med 9.klasse kan deltage i skolepokalen (undtaget de i punkt 5 nævnte). Der arrangeres en turnering for drengehold og en turnering for pigehold.

I drengenes turnering må både drenge og piger deltage. I pigernes turneringen kan kun piger deltage. Turneringen gennemføres fra ultimo august til ultimo april (et turneringsår). Lodtrækningen og programplanlægning foretages af DBU’s turneringsledelse, der tilsender skolerne de nødvendige meddelelser. Turneringens første 2 runder spilles i stævneform. Det vil sige at i turneringens indledende første og anden runde inddeles holdene i puljer á op til 4 hold. I særlige tilfælde kan antallet af hold afvige. Fra de afsluttende kampe afvikles kampene efter cup-systemet, hvilket betyder at kun vinderholdet går videre til næste runde.

Turneringen er opdelt i 8 kredse (4 i øst og 4 i vest Danmark). Der spilles både drenge og pige turnering i alle kredse, som er opdelt som følger:

- Jylland Nord

- Jylland Midt

- Jylland Syd

- Jylland Øst (trekantsområdet) og Fyn

- Sjælland Nord

- Sjælland Syd og Lolland Falster

- Sjælland Midt

- Storkøbenhavn (dækker kommunerne Dragør, Tårnby, Frederiksberg, Gentofte og København, Bornholm)

Indledende kampe:

1. runde – 1-2 hold fra hver pulje går videre fra første gruppespil til andet gruppespil.

Bemærk! Det er turneringsadministrator, der fastsætter puljestørrelser, samt hvor mange der går videre fra hver pulje.

2. runde – 1-2 hold fra hver pulje går videre til de afsluttende kampe.

Bemærk! Det er turneringsadministrator, der fastsætter puljestørrelser, samt hvor mange der går videre fra hver pulje.

Afsluttende kampe:

De såkaldte knockout kampe tæller: 1/8 finale, kvartfinale, semifinale og kredsfinale. Vinderen af kredsfinalen går videre til forårets slutspil.

Slutspil kampe:

4 kvartfinaler i øst og vest for hhv. drenge og piger.

2 semifinaler i øst og vest for hhv. drenge og piger.

Finale drenge og piger i både øst og vest.

Landsdækkende finale:

Finale for både drenge og piger.

Indledende runder og afsluttende kampe afvikles i efteråret, slutspil kampe afvikles i foråret og finalen spilles ultimo april måned. To hold fra samme skole kan senest møde hinanden i de afsluttende kampe.

Afvigelser fra de tidsfrister, der fastsættes for turneringsrunderne af DBU’s turneringsledelse, vil kun i ganske særlige tilfælde kunne imødekommes, og kun ved skriftlig ansøgning til DBU's turneringsansvarlige indenfor pågældende kreds.

2. Point, stilling samt rækkevinder

I de indledende puljespil tildeles 3 point for en sejr hhv. 1 point til hvert hold ved uafgjort og 0 point ved et nederlag. Hvis et hold udebliver tildeles det ikke-udeblevne-hold 3 point og målscoren 3-0.

I tilfælde af pointlighed i de indledende puljer afgøres stillingen ved:

1) Indbyrdes kamp

2) Bedste målforskel i alle kampe

3) Flest scorede mål i alle kampe

Står holdene fortsat lige sparkes straffespark. Der henvises til bestemmelserne i §4.

3. Tilmelding & Trækning

Tilmelding skal ske via www.skolepokalen.dk.

En skole kan deltage med op til to drenge- og to pigehold i turneringen.

Deltagelse i turneringen koster kr. 350,- pr. hold.

Når deadline for tilmelding er overskredet, er det ikke længere muligt at trække sig gebyrfrit og skolen skal betale for de tilmeldte hold.

Eftertilmelding af hold kan kun ske ved henvendelse til til DBU's turneringsansvarlige indenfor pågældende kreds.

4. Turneringsregler

Der spilles efter den seneste udgave af DBU's lokalunioners Turneringsreglement med få undtagelser medtaget i skolepokalens reglement.

Et hold består af 11 spillere og 3 udskiftningsspillere pr. kamp, og der spilles med fri udskiftning.
Du må derfor gerne have fx. 20 spillere med til et stævne men kun bruge 11 + 3 pr. kamp. 

Reservespillere kan indsættes når som helst i en kamp efter aftale med dommeren.

En udskiftet spiller kan genindtræde. 

Spilletiden er 2 x 20 minutter pr. kamp ved 3-holds puljer.

Spilletiden er 2 x 15 minutter pr. kamp ved 4-holds puljer.

Fra de afsluttende kampe spilles 2x30 minutter med mulighed for forlænget spilletid på 2x10 minutter efterfulgt af straffespark om nødvendigt. For finalen gælder særlige vilkår grundet TV-transmission.

En uafgjort kamp i knockout-kampene afgøres således:

a) Dommeren vælger det mål, mod hvilket sparkene skal tages og foretager lodtrækning om, hvilket hold der sparker først.

b) Fem spillere fra hvert hold sparker skiftevis straffespark. Hvis det ene hold før begge har taget fem spark, har scoret flere mål end det andet hold kan opnå, ophører konkurrencen.

c) Hvis begge hold, efter at have taget fem spark, har scoret lige mange mål, skal holdene fortsætte med at sparke i samme rækkefølge, indtil det ene hold har scoret et mål mere end det andet på samme antal spark.

d) Hvert spark skal tages af en spiller, der ikke tidligere har sparket. Først når alle berettigede spillere på et hold har sparket, må en spiller fra samme hold tage sit andet spark.

e) Alene spillere, der er på banen ved kampens afslutning eller efter forlænget spilletids afslutning, må deltage i straffesparkskonkurrencen. Udskiftede spillere kan ikke deltage.

Der henvises i øvrigt til fodboldloven. Det skal dog bemærkes at der gælder særlige bestemmelser i skolepokalen som ikke er omfattet af fodboldloven.

5. Spilleberettigelse

Holdet må dannes af samtlige elever, der er indskrevet i skolen i turneringsåret, med undtagelse af de under punkt 5 nævnte elever og under hensyn til aldersbestemmelsen i punkt 1.

En elev, som ved turneringens start er indskrevet på en folkeskole, er kun spilleberettiget for en ungdomsskole, hvis elevens egen folkeskole ikke deltager i turneringen i det aktuelle turneringsår.

En elev må kun spille for én skole i hvert halvår. Skifter en elev til en ny skole, må vedkommende gerne deltage for den nye skole efter den 31/12.

Stiller en skole med 2 hold i samme turnering, er en elev kun spilleberettiget for det ene hold.

Elever fra idrætsefterskoler, gymnasieklasser, handelsskoler, tekniske skoler og fritidsklubber er ikke spilleberettiget.

Elever der er optaget eller udpeget til deltagelse på en fodboldlinje på en skole, må ikke deltage i DBU Skolepokalen.

Elever, der som et led i deres fodboldmæssige udvikling, trækkes ud af den almindelige undervisning for at deltage i klubtræning indenfor skoletiden (kl. 8-15), betragtes som elitespillere og kan ikke deltage.

Ved tvivlsspørgsmål kontakt DBU's lokalunion i dit område.

6. Dispensation

To mindre skoler kan – efter skriftlig dispensationsansøgning til DBU’s turneringsledelse – stille fælles hold.

7. Spilledragt & Udstyr

Holdet skal så vidt muligt være iført ensartet spilledragt, som minimum skal trøjerne være i samme farve. Fra kvartfinalerne skal trøjerne have rygnumre, som skal være forskellige mellem 1 og 99.

I tilfælde af samme trøjefarve skifter hjemmeholdet (den skole som er nævnt først i programmet). Overtræksveste tillades i stedet for skiftetrøjer dog ikke fra slutspilskampene.

Hvis en spiller ikke bærer benskinner, skal dommeren bortvise spilleren. Spilleren kan først genindtræde, når forholdet er bragt i orden.

Spillerne må ikke bære smykker eller lignende, som kan være til fare for spillerne.

I finalen stilles spilletøj til rådighed af DBU. Tøjet omfatter trøje, benklæder og strømper, men ikke støvler og benskinner. Tøjet er skolernes ejendom efter kampen.

8. Kamparrangement

Arrangementet af de indledende kampe påhviler skolerne. Kamparrangementet påhviler den i turneringsplanen ved hver kamp førstnævnte skole, der er placeret som den første udtrukne ved lodtrækningen (hjemmeholdet).

Kamparrangementet omfatter reglementeret baner (2 stk. 11-mands) godkendt af begge holdledere, bold (str. 5) og neutral dommer. Kampene kan både afvikles på naturgræs og kunstgræs. Hvis alle skoler i en pulje er enige, kan kampene afvikles på en bane.

Hvis den arrangerende skole ikke selv har en bane(r), skal kampen spilles på et af de idrætsanlæg, der administreres af skolens kommune eller fodboldklubben i nærområdet.

DBU anbefaler at man arrangerer stævnet i samarbejde med en fodboldklub i nærområdet.

For kampe i Storkøbenhavns kreds (Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune eller Gentofte kommune) SKAL spillestedet kontaktes for booking af bane senest tre dage før kampdato.

Hvis dette IKKE overholdes, risikerer den arrangerende skole at blive taberdømt uden kamp.

Arrangørskolen er ansvarlig for sikkerheden omkring kampene, blandt andet ved at have tilstrækkeligt antal lærere eller andre voksne til stede, når antallet af tilskuere tages i betragtning. Dette fratager ikke udehold ansvaret for egne elevers og tilskueres opførsel.

Når en kamp er sat i gang, betragtes alle forhold omkring kampen, som godkendt af begge parter. Er der forhold man ikke er tilfreds med, kan der nedlægges en skriftlig protest via skolepokalen@dbu.dk. En protest fritager ikke skolen for at spille kampen.

Fra de afsluttende kampe fastsætter DBU spilletidspunkt, spillested og påsætter dommer. Det øvrige arrangement påhviler arrangørskolen. Der anbefales snor/afspærring 2-3 meter fra linjerne.

Skolerne kan fra slutspilkampene i foråret få refunderet skolens kørselsomkostninger som følger:

0-100 km.      = kr. 1.500, -

101-200 km. = kr. 2.000, -

201-400 km. = kr. 2.500, -

400+ km.       = kr. 3.000, -

For finalen gælder særlige regler. Yderligere information tilsendes finaledeltagerne i god tid inden arrangementet.

Tvivlsspørgsmål vedrørende arrangementet afgøres af turneringsledelsen.

 

9. Afbud til kamp og aflysning af kamp

Kan skolen ikke stille hold, skal afbud meddeles såvel DBU som modstanderhold senest dagen før spilledagen. Afbud registreres og sidestilles som en udeblivelse.

Aflyses en kamp grundet vejret eller andre særlige forhold, skal skolen meddele dette til DBU senest den førstkommende hverdag, som herefter vil fastsætte en ny spilledato.

10. Indtastning af kampens resultat

Kampens resultat skal indtastes umiddelbart efter kampen. Dette gøres via DBU’s Fodboldapp. Kan downloades i App Store og Google Play. Kig efter det røde DBU logo.

I App´en går du i Værktøjskassen, vælg "Indberet resultat og Kampfakta". Indtast kampnummer og resultatet kan indberettes. 

Det er den arrangerende skoles ansvar at indtaste resultatet.

Er kampens resultat ikke indtastet senest anden hverdag kl. 24.00 efter kampen er spillet vil resultatet blive fastsat til 0-3.

Flere måder at indberette resultater på.

11. Dommer

DBU stiller ikke dommere til kampene i de indledende runder. Det påhviler skolen at stille med en dommer (person over 18 år med mindre personen er eksamineret fodbolddommer), som kan dømme skolens kampe. Det er ikke et krav at personen er eksamineret dommer, og kan være en skolelærer, en forælder eller lignende.

En eksamineret dommer kan dog forsøges rekvireret ved DBU's lokalunioner. Læs mere via www. skolepokalen.dk. Betaling sker ved tilsendes af faktura til skolen. Se taksterne via www.skolepokalen.dk.

Bestilling af en eksamineret dommer skal ske senest 3 hverdage før kamptidspunkt.

Såfremt skolen ikke er i stand til at stille med en dommer til kampe i de indledende runder, kan skolen rette henvendelse til de øvrige skoler i puljen for at løse udfordringen.

Kan skolen ikke stille dommer betragtes kampen som tabt.

Det er den arrangerende skole (skolen nævnt først i programmet/hjemmeholdet) som er ansvarlig for at stille dommer til kampen.

Når kampen er sat i gang, er dommeren at betragte som godkendt af begge skoler.

DBU stiller dommer til kampene fra kredsfinalerne. Betaling sker ved tilsendes af faktura til skolen. Se taksterne via www.skolepokalen.dk.

I finalen stiller DBU med dommertrio til både drenge og pigefinalen omkostningsfrit for finaleholdene.

12. Udvisninger og Karantæner

En advarsel betyder en tidsbegrænset udvisning på 5 minutter i de indledende runder. I de afsluttende kampe betyder det en tidsbegrænset udvisning på 10 minutter. Den tidsbegrænsede udvisning markeres overfor spilleren med et gult kort.

Den tidsbegrænsede udviste spiller må genindtræde i spillet, når de 5 hhv. de 10 minutter er gået og kun ved spilstop. Genindtrædelse sker ved midterlinjen efter dommerens tilladelse.

En tidsbegrænset udvist spiller, som ikke har udstået sin midlertidige udvisning kan ikke deltage i en straffesparkskonkurrence.

En spiller, som får sin anden tidsbegrænsede udvisning (efter udløbet af den første) kan erstattes af en anden spiller efter udløbet af den anden periode. Spilleren som har modtaget sin anden tidsbegrænsede udvisning kan ikke længere deltage i spillet og er udvist.

En grovere forseelse kan takseres med direkte rødt kort. Spilleren kan herefter ikke genindtræde i kampen. En udvisning (rødt kort) i et stævne gælder hele stævnet.

En udvist spiller tildeles automatisk 1 spilledags karantæne i indeværende turnering. Karantænen skal afsones i den førstkommende kamp. En leder kan også tildeles karantæne.

I særligt grove tilfælde kan disciplinærudvalget skærpe karantænens længde, ligesom karantæne kan videreføres til kommende turneringer. Kampens dommer bedes indberette grove tilfælde via www.skolepokalen.dk på førstkommende hverdag. Meddelelse om evt. karantæne tilgår skolen.

13. Protester

Protester stiles til DBU og fremsendes af ansvarlig lærer/inspektør pr. e-mail på kampdagen (deadline 24.00) til skolepokalen@dbu.dk. 

Protesterne behandles af og afgøres suverænt af et af DBU’s nedsatte disciplinærudvalg. Udvalgets afgørelser er endelige og kan ikke ankes.

Uanset om der er nedlagt protest, er disciplinærudvalget berettiget til, af egen drift, at tage en sag op, hvor der kan være tvivl om, at reglementet er overholdt, og hvor dette har haft væsentlig indflydelse.

Disciplinærudvalgets sanktionsmuligheder er karantæne til spillere og officials i et nærmere angivet tidsrum og/eller påbud om afvikling af kommende kamp(e) uden tilskuere eller på en anden bane end den sædvanlige hjemmebane. Disciplinærudvalget har ligeledes mulighed for, at taberdømme et hold.

14. Turneringsledelse

DBU er turneringsleder. Der henvises til bestemmelserne i DBU’s Turneringsreglement samt fodboldloven. Tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af reglementet afgøres suverænt af DBU’s turneringsledelse.

Er du fra en skole på Fyn kredsen (dækker også Vejle, Fredericia og Kolding), så kontakt: 
Ulrik Sundahl Sørensen, DBU Fyn. Mail: ulrik@dbufyn.dk. Tlf.: 63 11 59 92

Er du fra en skole i Jylland (undtaget dog Vejle, Fredericia og Kolding), så kontakt: 
Susanne Jensen, DBU Jylland. Mail: suje@dbujylland.dk. Tlf.: 89 39 99 42

Er du fra en skole på Sjælland (undtaget København, Tårnby, Dragør, Gentofte, Frederiksberg og Bornholm), så kontakt: 
Brian Rasmussen, DBU Sjælland. Mail: bras@dbusjaelland.dk  Tlf.: 89 39 99 42

Er du fra en skole i Storkøbenhavn (dækker også København, Tårnby, Dragør, Gentofte, Frederiksberg og Bornholm), så kontakt: 
Henrik Selch, DBU København. Mail: hese@dbukoebenhavn.dk. Tlf.: 21 58 46 68

15. Skolens kontaktperson

Skolen oplyser ved tilmelding en kontaktperson. Personen skal være en ansat på skolen og vil være DBU’s kontaktperson i alle forhold.  Denne eller en anden ansat på skolen, skal være til stede ved skolens kampe.

16. Lokale DBU kontakter efter landsdel

Er du fra en skole på Fyn kredsen (dækker også Vejle, Fredericia og Kolding), så kontakt: 
Ulrik Sundahl Sørensen, DBU Fyn. Mail: ulrik@dbufyn.dk. Tlf.: 63 11 59 92

Er du fra en skole i Jylland (undtaget dog Vejle, Fredericia og Kolding), så kontakt: 
Susanne Jensen, DBU Jylland. Mail: suje@dbujylland.dk. Tlf.: 89 39 99 42

Er du fra en skole på Sjælland, Lolland og Falster (undtaget København, Tårnby, Dragør, Gentofte, Frederiksberg og Bornholm), så kontakt: 
Brian Rasmussen, DBU Sjælland. Mail: bras@dbusjaelland.dk  Tlf.: 46 34 07 41

Er du fra en skole i Storkøbenhavn (dækker også København, Tårnby, Dragør, Gentofte, Frederiksberg og Bornholm), så kontakt: 
Henrik Selch, DBU København. Mail: hese@dbukoebenhavn.dk. Tlf.: 21 58 46 68